Voorbeeld Samenlevingscontract

Dit is slechts een voorbeeld van een samenlevingscontract, u kunt hier zelf dingen aan toevoegen of dingen weglaten als deze niet voor u van toepassing zijn. Het is aan te raden om goed na te denken over de zaken die u wel en niet in een samenlevingscontract wilt vermelden. Ook raden wij u aan om het samenlevingscontract altijd even te laten controleren door een advocaat zodat u zeker bent dat er geen onjuistheden in staan. De ondergetekenden: 1. De heer: ....... geboren op ...... 2. Mevrouw: ....... geboren op ...... Hierna te noemen "de partijen" Op de dag van tekenen verklaren beide partijen dat ze: Onderling een bestaande affectieve relatie hebben In het kader van relatie samen gaan wonen met ingang van ......... (datum) Onder een gemeenschappelijk huishouding gaan samenwonen Vooraf alle vermogensrechtelijke gegevens vast wilde laten leggen voor het geval dat de partijen ooit uit elkaar gaan.

Eigen vermogen van partijen

Er bestaat na het tekenen van deze overeenkomst een gemeenschap van goederen onder de beide partijen. Als het vermogen wat de partijen hebben worden samen genomen en vanaf dit moment gezien als één en het zelfde vermogen. Er zijn geen uitzonderingen op bepaalde spullen, alles in het bezit van de partijen zal eerlijk worden verdeeld onder de twee partijen. Ook eventuele schulden die één van de partijen heeft worden door beide partijen gedragen. Ook in het geval dat een partij in de toekomst een een schuld maakt wordt deze door beide partijen gedragen, mits deze schuld is vergaard op het moment dat het samenlevingscontract nog van stand was.

Gemeenschappelijke goederen

Alle producten en services worden gezien als gemeenschappelijke goederen. Alle bezittingen die een partij heeft, zijn nu van beide partijen. Ook ieder product dat nog gekocht wordt zolang als deze overeenkomst van stand is wordt gezien als gemeenschappelijke goederen.

Gezamenlijk huishouden voeren

Beide partijen verklaren dat ze een evenveel in het huishouden moeten doen. Het onderhoud aan het huis en de kosten die het huis met zich meebrengt zullen samen worden gedragen. Indien één van de twee partijen zonder werk komt te zitten dan wordt van deze persoon verwacht meer in het huishouden te doen. Ook de administratie van beide partijen wordt samen bijgehouden en beide partijen hebben het recht om aan andermans administratie te werken zonder daar toestemming voor te verkrijgen.

Overlijden

In het geval dat één van de twee partijen komt te overlijden dan zijn alle bezittingen direct van de andere partij. Ook alle eventuele schulden worden nu door deze partij gedragen. Als de overleden partij een levensverzekering heeft dan zijn ook alle eventuele kosten of uitkeringen hiervan voor de overgebleven partij.

Duur van de overeenkomst

Dit samenlevingscontract is voor een onbepaalde tijd. Zolang als niet één van de twee partijen het contract wilt ontbinden blijft het van stand.

Geschil

Als er een geschil voordoet over één van de bovengenoemde punten dan wordt hier een beslissing over gemaakt door een onpartijdig persoon. Mocht er dan als nog geen oplossing gevonden worden dan kan een partij er voor kiezen om een recht zaak te beginnen tegen de andere partij.

Handtekeningen

Door dit samenlevingscontract te tekenen verklaart u al het bovenstaande te hebben begrepen en uit eigen wil akkoord te gaan met al het boven genoemde. Ook bent u zich ervan bewust dat u strafrechtelijk bezig bent als u een overtreding maakt met betrekking tot dit contract en dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor u. Handtekening partij 1 ..................... Handtekening partij 2 .....................