Belangrijkste aandachtspunten

Een contract van een krediet of geldlening is een dwingend wederzijdse overeenkomst waarbij dus de partijen aan de wederzijdse verplichting moeten voldoen. Het contract lening dient dan ook aan een aantal uitgangspunten te voldoen. Bent u hiervan niet compleet op de hoogte schakel juridisch advies in. In het contract geld lening staat onder andere:
  • Identificatie van de geld lener en geld verstrekker;
  • Leensom, hoeveel geld wordt verstrekt aan de geld lener;
  • Van en tot welke datum wordt de lening aangegaan;
  • Is er sprake van een onderpand;
  • Welke rendement dient de geld lener te vergoeden aan de geld verstrekker;
  • Hoe wordt afgelost.
  • De datum waarop de contract lening is opgesteld en ondertekend door de geld lener en geld verstrekker.

Rente betaling en aflossing geregeld in de contract lening

Binnen het contract lening legt u vast hoe hoog de verstrekte geld lening is, aan wie u de lening verstrekt, per welke datum en hoelang de lening wordt verstrekt. Als vergoeding voor de verstrekking van de geld lening ontvangt de geld verstrekker maandelijks een rente vergoeding over de openstaande schuld. De geld lener heeft twee opties aangaande de aflossing. Er wordt afgelost op de einddatum. Dit betekent dat de geldverstrekker over de looptijd een continu hoog rendement als vergoeding over de openstaande schuld ontvangt; Er wordt tussentijds in gelijke delen afgelost opdat op de einddatum geen openstaande schuld meer is. Daarmee neemt de vergoeding over de openstaande schuld ook af echter blijft de vergoeding overeenkomstig het afgesproken percentage over de openstaande schuld.

Vastlegging begin en eind datum

Uitermate belangrijk is de vaststelling van de dag waarop de lening door de geld verstrekker wordt overgemaakt aan de geld lener. Dit is de feitelijke contractuele start datum waarna per maand een vergoeding over de versterkte lening moet worden betaald. Het belang van de geld verstrekker is namelijk onder andere dat een goed rendement op de lening wordt behaald waarnaast het essentieel is dat de geldverstrekker zijn geld na de looptijd compleet weer terug heeft. In het contract lening is het dus eveneens belangrijk om de einddatum van de looptijd vast te leggen zodat beide partijen weten wanneer het bedrag is terug betaald en hoelang dus rente wordt betaald.

Essentie van ondertekening

Na het grondig bestuderen en lezen van het opgestelde contract lening wordt de contract lening bekrachtigd middels ondertekening. Betreft het een relatief kleine lening dan volstaat de ondertekening door de geld lener en de geld verstrekker. Wanneer het echter om een aanzienlijk bedrag gaat kan het wenselijk zijn dat het contract lening eveneens wordt bekrachtigd door twee getuigen, mogelijk de partner van de geld lener en geld verstrekker of een andere onpartijdige getuige. Zo weet iedereen wat de afspraken zijn, en wordt tevens de belangrijkheid van de aangegane wederzijdse contractuele verplichting onderstreept.

Voorbeeld contract lening

Voor het verlenen van een geld lening dient u dus altijd rekening te houden met het opstellen van een contract lening. Hier kunt u een voorbeeld contract lening vinden. Bij een mondelinge overeenkomst komt het nogal veelvuldig voor dat u bedrogen uitkomt, ook al verstrekt u het geld aan uw beste vriend. Voorkom dergelijke omstandigheden dan ook door onderling de geld lening middels een contract geld lening vast te leggen. Daarmee legt u vast wat de onderlinge afspraken zijn en het staat dan vast dat u het geld aan de geld lener op een afgesproken dag verstrekt via een overboeking bij de bank. Dit is belangrijk aangezien daarmee concreet vastligt dat u aan uw contractuele verplichting heeft voldaan.