Voorbeeld CV schrijven

Om uzelf goed te presenteren dient u een heldere en alles omvattende CV te schrijven. Uw CV oftewel het Curriculum Vitae is een zakelijke maar overzichtelijke opsomming van uw activiteiten en geschiedenis. U gaat in een CV altijd chronologisch te werk waarbij u de laatste werkplek of opleidings instituut boven aanzet. Nadat u uw persoonlijke details heeft aangegeven in de geschreven CV vervolgt u met werkervaring, uw opleiding waarna u een eventuele omschrijving geeft van aanvullende kwaliteiten. De CV moet helder en eenduidig zijn opgebouwd zodat de beoogde nieuwe werkgever snel overtuigd is van uw capaciteiten en competenties. Op basis van het CV wordt beoordeeld of u in aanmerking kunt komen voor een sollicitatie gesprek.

Identificatie gegevens

Voordat u met de opsomming begint van uw werk en opleidings geschiedenis dient u aan te geven wie u bent, waar u woont enzovoorts. Bijvoorbeeld:
 • naam: hoe heet u met voor en achternaam inclusief eventuele tussen namen;
 • adres: waar woont u, de woon locatie kan maatgevend zijn voor de afstand woon-werk verkeer. Ook kan het zijn dat u bij het verkrijgen van een baan wordt verzocht om te verhuizen;
 • nationaliteit: bent u Nederlander of komt u uit een ander land;
 • huwelijkse staat: bent u getrouwd, of woont u samen;
 • contact gegevens: hoe kan men in contact met u treden. Geef daarbij het telefoon nummer of email adres op.
Voor de volledigheid kunt u aan de rechterzijde van de A4 naast de persoonlijke details een nette foto van uzelf plaatsen.

Werkervaring

Zet na de identificatie gegevens of persoonlijke details altijd de werkervaring als volgende CV opsomming onder elkaar. Dit omdat werkervaring voor de afweging van een werk positie of vacature het meest essentieel is voor de potentiële nieuwe werkgever. Daarbij zijn drie aspecten van groot belang om in uw CV te schrijven:
 • naam werkgever: zet altijd de naam van uw vorige werkgever(s) boven aan;
 • werkjaar: van welk jaar tot welk jaar heeft u bij deze werkgever(s) gewerkt. Zet het werkjaar voor de naam van de werk gever: “2009 – 2011 werkgever”;
 • positie: vermeldt onder de periode en naam werkgever wat voor positie u bekleedde bij de vorige werkgever(s);
 • taak: omschrijf kort maar krachtig wat uw hoofd taken bij die positie zijn geweest.

Opleiding

Alle soorten opleiding zijn belangrijk om uw geschiktheid voor een functie te kunnen beoordelen. Heeft u aan een hogeschool of universiteit gestudeerd dan is dit zondermeer van groot belang om aan te geven bij het schrijven van de CV. Ook cursussen zijn van belang omdat deze na u hoofd opleiding aanvullende expertise binnen uw vakgebied aangeven, zoals:
 • naam opleiding;
 • naam opleidingsinstituut;
 • opleidingsjaar: van welk jaar tot welk jaar heeft u de opleiding gevolgd en met succes afgerond.
 • Zet dit voor de naam van de opleiding;
 • geef de naam van uw colloquium en eventueel uw specialisaties binnen de opleiding aan. Dit geeft u aan bij de laatste hoofd opleiding.

Presentatie CV

Uiteraard geldt hierbij dat u aanvangt met de opsomming bij de meest recente werkgever, waarna u de opsomming vervolgt met oudere werkgevers. Heeft u functies gehad die minder essentieel zijn voor de vacature waarop u solliciteert dan kunt u de omschrijving van de taak weglaten. Het feitelijk verwerken van de CV doet u niet meer met de hand. U schrijft de CV op een digitale manier, zodat u de CV snel en makkelijk kan opsturen danwel reproduceren. De CV moet overzichtelijk en zakelijk zijn opgebouwd zodat de beoogde nieuwe werkgever snel kan inschatten of u geschikt bent voor de open staande vacature. Ook u kunt met een goed geschreven CV snel aan het werk komen.