Voorbeeld ontslagprocedure

Ontslagen worden is vaak een emotionele aangelegenheid, daarom dient het ontslag ook conform een bepaalde procedure te worden gevolgd. Belangrijk is het dat u zich niet van de wijs laat brengen door de opmerkingen of verhalen van de werkgever. U hoeft hen niet meer te vertrouwen aangezien het hen nu gaat een snelle en goedkope afwikkeling van zaken. Leg uw vertrouwen dan beter in handen van een advocaat arbeids- of ontslagrecht. Juridisch worden de voorgelegde documenten snel gecheckt en beoordeeld wat er wel of niet juist is aan het beëindigingsovereenkomst. Schakel dan ook altijd juridisch advies in. Binnen een eventueel sociaal plan bij collectief ontslag wordt daartoe vaak nog financiële ruimte opengelaten voor de inschakeling van juridisch advies. De onderstaande elementen zijn cruciale elementen in het proces van een ontslag procedure.

Ontslagbrief, beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst

Indien u ontslagen wordt op staande voet krijgt u dit mondeling aangezegd op de dag van het ontslag. U ontvangt de motivering achteraf op schrift in een ontslagbrief. De beëindigingsovereenkomst legt vast onder welke voorwaarden u wordt ontslagen. Basis stap voor u is om niet te tekenen alvorens u één en ander hebt laten checken door een juridisch specialist. Zo kunt u niet tevreden zijn omtrent de vergoeding danwel de termijn waarin het ontslag aangezegd wordt. Bovendien worden in het beëindigingsovereenkomst veelal juridische termen gebruikt waarvan u niet weet of deze u schaden of niet. Is het ontslag aan de werkgever te wijten dan mag er geen sprake zijn van een opgelegde concurrentiebeding. Populaire val is tevens dat in de overeenkomst “met wederzijdse instemming” wordt aangegaan terwijl dit “eenzijdig ontslag wegens bedrijfseconomische redenen” moet zijn. Pas dus op en teken niet te snel.

De ontslag termijn en vergoeding

Bij een ontslag op staande voet kunt u het pand direct verlaten. Het verwijderen van uw persoon is wegens de voorgevallen omstandigheden dermate dringend dat uw aanwezigheid niet meer gewenst is. U heeft geen recht op vergoeding en het kan zijn dat in geval van schade door u berokkend op u wordt verhaald. Een gang naar de Kantonrechter in deze is dan al snel ingeslagen. Betreft het ontslag echter van rechtswege, dan zal in het arbeidscontract reeds een vergoeding en opzeg termijn zijn vastgelegd. Bij wederzijds instemmen van een ontslag neemt gewoonlijk de werknemer ontslag en dient 1 maand opzegtermijn in acht genomen te worden. Veelal heeft u dan geen recht op een ontslag vergoeding. Indien het gaat om een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden dient de werkgever voor elke 5 jaar dienst verstrekking 1 maand opzegtermijn in acht te houden met een maximum van 4 maand bij een dienstverband dat meer dan 15 jaar heeft geduurd. Komt het tot onderhandelen omtrent de ontslagvergoeding laat u zich dan bijstaan door een juridisch specialist.

Juridische assistentie

Zodra u de ontslagbrief, beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen dan wordt het tijd om juridische assistentie in te schakelen. U wilt uiteraard niet bedrogen uitkomen en dus moet u het zekere voor het onzekere nemen. Ingewikkelde juridische termen scheppen verwarring en daarom moet het beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst beoordeeld worden door een specialist arbeids- of ontslagrecht. Indien het namelijk gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen danwel van rechtswege hoeft u zich namelijk niet aan het concurrentiebeding te houden. Komt u een dergelijke opmerking tegen in uw ontslagbrief dan dient u dit zondermeer te laten schrappen. Uw juridisch specialist weet raad en kan u helpen bij eventuele onderhandelingen.

Invloed van UWV

Indien het een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen betreft en het betreft meer dan twintig werknemers dient ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd te worden conform de wet WMCO. Er dient naar redelijkheid een ontslagvergoeding beschouwd te worden alsmede dienen de ontslagen conform het afspiegelingsbeginsel bepaald te worden. Wordt daarvan afgeweken dan wordt de ontslagvergunning niet toegekend. De ontslagen werknemer heeft dan gewoonlijk twee weken de tijd om tegen het ontslagbesluit van het UWV in te gaan, waarna het ontslag in principe concreet wordt. Bent u het alsnog niet eens met het besluit dan dient u de volgende gerechtelijke stap te nemen. Het kan voorkomen dat u een ziekte hebt echter volgens het afspiegelingsbeginsel moet ook u ontslagen worden. Vaak is het echter zo dat het UWV daartoe geen ontslagvergunning verleent. U heeft als zieke persoon meer rechten dan u denkt.

Naar de Kantonrechter

Kunt u het onverhoopt niet eens worden met de werkgever of werknemer dan kunt u besluiten om uw recht te halen bij de Kantonrechter. U bent al die jaren hard aan het werk geweest voor uw werkgever en hebt altijd goede resultaten geboekt. U denkt dan ook dat u een betere vergoeding verdient en u kunt dit aantonen met praktijk voorbeelden hoe de onderneming door uw initiatieven een betere marktpositie heeft verworven. Uiteraard dient u goede argumenten te hebben om tegen het besluit van uw werkgever in te gaan, echter het is een onafwendbare stap geworden. Laat u in deze dan ook altijd bijstaan door een juridisch specialist die uw kansen groter maakt op winnen.