Overeenkomst Voor Cloud Computing Services

De “Overeenkomst voor Cloud Computing Services” is een belangrijk document dat de rechten en verplichtingen regelt tussen een cloud computing serviceprovider en een klant. Deze overeenkomst verschilt van andere soortgelijke overeenkomsten, zoals het koopcontract voor onroerend goed of een arbeidsovereenkomst. In dit document worden specifieke voorwaarden en bepalingen vastgesteld met betrekking tot het gebruik van cloud computing services, zoals gegevensbeveiliging, servicelevelovereenkomsten en aansprakelijkheidskwesties. Het is van essentieel belang dat beide partijen deze overeenkomst grondig begrijpen en naleven om een succesvolle en veilige cloud computing ervaring te waarborgen.

Overeenkomst Voor Cloud Computing Services

Table of Contents

Wat is een Overeenkomst Voor Cloud Computing Services

Een overeenkomst voor cloud computing services is een juridisch document dat de voorwaarden en verantwoordelijkheden regelt tussen een serviceprovider en een klant bij het leveren van cloud computing services. Deze overeenkomst wordt ook wel een service level agreement (SLA) genoemd. Het is van essentieel belang om een dergelijke overeenkomst te hebben om ervoor te zorgen dat beide partijen op dezelfde pagina staan en duidelijke verwachtingen hebben over de geleverde diensten.

Definitie van een Overeenkomst Voor Cloud Computing Services

Een overeenkomst voor cloud computing services is een contract tussen een serviceprovider en een klant waarbij de serviceprovider cloud computing services levert aan de klant. Deze overeenkomst regelt de wederzijdse verplichtingen en rechten van beide partijen bij het gebruik van cloud computing services. Het specificeert onder andere de diensten die worden geleverd, de prijs en betalingsvoorwaarden, de duur en beëindiging van de overeenkomst, beveiliging en privacy, en de intellectuele eigendomsrechten.

Het belang van een overeenkomst voor cloud computing services

Een overeenkomst voor cloud computing services is van groot belang omdat het zorgt voor heldere afspraken en verwachtingen tussen de serviceprovider en de klant. Het beschermt beide partijen en geeft duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en gehanteerde service levels. Door het hebben van een overeenkomst kunnen mogelijke geschillen en misverstanden voorkomen worden, waardoor de relatie tussen de serviceprovider en de klant wordt versterkt. Het is essentieel om een overeenkomst op te stellen die specifiek is voor de cloud computing services die worden geleverd, om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de dienstverlening gedekt zijn en er geen ruimte is voor interpretatieverschillen.

Essentiële elementen van een Overeenkomst Voor Cloud Computing Services

Een overeenkomst voor cloud computing services bevat verschillende essentiële elementen. Deze elementen zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de overeenkomst volledig en duidelijk is voor beide partijen. Hieronder worden de belangrijkste elementen uitgelegd.

Dienstomschrijving

Een overeenkomst voor cloud computing services moet een gedetailleerde en duidelijke omschrijving bevatten van de geleverde diensten. Dit omvat onder andere welke cloud services worden geleverd, welke functies en mogelijkheden deze services bieden, en welke service levels van toepassing zijn. Het specifieke dienstenpakket moet in begrijpelijke taal beschreven worden, zodat de klant een goed begrip heeft van wat er van de serviceprovider wordt verwacht.

Prijs en betalingsvoorwaarden

De overeenkomst moet ook duidelijk specificeren wat de prijs is voor de geleverde diensten en hoe deze moet worden betaald. Het moet details bevatten over de factureringscyclus, de betaaltermijnen en eventuele extra kosten die van toepassing kunnen zijn. Het is belangrijk dat zowel de serviceprovider als de klant volledig op de hoogte zijn van de financiële verplichtingen en dat er geen misverstanden ontstaan over de gemaakte kosten.

Duur en Beëindiging

Het is essentieel om in de overeenkomst de duur van de overeenkomst en de voorwaarden voor beëindiging op te nemen. Dit omvat details over de initiële looptijd van de overeenkomst, eventuele verlengingsperioden en de procedures voor beëindiging door beide partijen. Het is belangrijk dat beide partijen een duidelijk begrip hebben van de duur van de overeenkomst en de voorwaarden waaronder deze kan worden beëindigd.

Beveiliging en Privacy

Gezien de aard van cloud computing services is het van groot belang dat de overeenkomst duidelijke bepalingen bevat met betrekking tot beveiliging en privacy. Dit omvat onder andere het beveiligingsbeleid van de serviceprovider, de maatregelen die zijn genomen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens te waarborgen, en eventuele vereisten met betrekking tot lokale wet- en regelgeving. Het is van cruciaal belang dat de klant volledig op de hoogte is van de beveiligings- en privacyaspecten van de geleverde diensten om ervoor te zorgen dat de gegevens van de klant goed beschermd worden.

See also  Overeenkomst Voor De Ontwikkeling Van Software

Service Level Agreement (SLA)

Een Service Level Agreement (SLA) is een belangrijk onderdeel van een overeenkomst voor cloud computing services en specificeert de service levels die de serviceprovider moet naleven. Dit omvat onder andere de gegarandeerde beschikbaarheid van de diensten, de reactietijden bij eventuele storingen en de procedures voor het melden van incidenten. Het is belangrijk dat de SLA specifiek is voor de geleverde diensten en dat beide partijen duidelijke verwachtingen hebben over de prestaties van de diensten.

Intellectuele Eigendomsrechten

Een overeenkomst voor cloud computing services moet ook bepalingen bevatten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van zowel de serviceprovider als de klant. Dit omvat onder andere wie de eigenaar is van de geleverde diensten en de bijbehorende software, en welke rechten worden verleend aan de klant met betrekking tot het gebruik van de diensten. Het is belangrijk dat beide partijen duidelijkheid hebben over de intellectuele eigendomsrechten om mogelijke geschillen in de toekomst te voorkomen.

Bepaling van rechtsgebied

Tot slot moet de overeenkomst ook bepalen onder welk rechtsgebied eventuele geschillen zullen worden afgehandeld. Dit zorgt ervoor dat beide partijen duidelijkheid hebben over de toepasselijke wetten en procedures met betrekking tot eventuele juridische geschillen. Het bepalen van het rechtsgebied kan ook invloed hebben op de keuze van het toepasselijke recht en de bescherming van rechten van beide partijen.

Door al deze essentiële elementen op te nemen in een overeenkomst voor cloud computing services, kunnen mogelijke misverstanden en geschillen worden voorkomen en worden de verwachtingen van beide partijen duidelijk vastgelegd. Het is belangrijk om de overeenkomst grondig te lezen en eventueel juridisch advies in te winnen voordat u deze ondertekent.

Overeenkomst Voor Cloud Computing Services

Types van Cloud Services

Cloud computing omvat verschillende soorten services die kunnen worden geleverd aan klanten. De drie meest voorkomende types van cloud services zijn:

Software as a Service (SaaS)

Software as a Service (SaaS) is een type cloud service waarbij de serviceprovider softwaretoepassingen levert aan de klant via het internet. Dit stelt de klant in staat om toegang te krijgen tot de softwaretoepassingen zonder dat ze deze zelf hoeven te installeren en te onderhouden. Voorbeelden van SaaS-diensten zijn webgebaseerde e-mailclients, online samenwerkingstools en customer relationship management (CRM) software.

Platform as a Service (PaaS)

Platform as a Service (PaaS) is een type cloud service waarbij de serviceprovider een ontwikkelings- en implementatieplatform biedt aan ontwikkelaars. Dit stelt ontwikkelaars in staat om applicaties te bouwen, testen en implementeren zonder zich zorgen te hoeven maken over de onderliggende infrastructuur. Voorbeelden van PaaS-diensten zijn ontwikkelingsplatforms zoals Heroku en Google App Engine.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastructure as a Service (IaaS) is een type cloud service waarbij de serviceprovider virtuele infrastructuur biedt aan de klant. Dit stelt de klant in staat om servers, opslagruimte, netwerk en andere IT-infrastructuurcomponenten te gebruiken zonder dat ze fysieke hardware hoeven te kopen en te onderhouden. Voorbeelden van IaaS-diensten zijn Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud Platform.

Door het leveren van deze verschillende types van cloud services kunnen serviceproviders aan verschillende behoeften van klanten voldoen. Het is belangrijk voor klanten om te begrijpen welk type service het beste aansluit bij hun specifieke behoeften en welke voordelen en beperkingen elk type met zich meebrengt.

Het verband tussen Cloud Computing en Data Privacy

Bij het gebruik van cloud computing zijn er verschillende belangrijke aspecten met betrekking tot data privacy die moeten worden overwogen. Zowel de serviceprovider als de klant hebben verantwoordelijkheden en verplichtingen om ervoor te zorgen dat de gegevens die worden opgeslagen en verwerkt in de cloud veilig en beschermd zijn.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een cruciale factor bij het waarborgen van de privacy van gegevens in de cloud. De serviceprovider moet passende beveiligingsmaatregelen implementeren om ervoor te zorgen dat de gegevens van de klant beschermd worden tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Dit omvat het implementeren van sterke toegangsbeheermechanismen, het versleutelen van gegevens in transit en in rust, het regelmatig bijwerken van beveiligingspatches en het uitvoeren van regelmatige beveiligingsaudits.

Regelgeving rond data privacy

Het is belangrijk dat zowel de serviceprovider als de klant zich bewust zijn van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot data privacy. In veel rechtsgebieden zijn er specifieke wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie, die de bescherming van persoonsgegevens regelen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de serviceprovider voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensprivacy.

Het verband tussen cloud computing en data privacy benadrukt het belang van het hebben van een overeenkomst voor cloud computing services die duidelijke bepalingen bevat met betrekking tot beveiliging en privacy van gegevens. Het is belangrijk voor klanten om ervoor te zorgen dat de serviceprovider voldoet aan passende beveiligingsstandaarden en dat er procedures zijn om gegevens te beschermen en privacyrisico’s te beperken.

Overeenkomst Voor Cloud Computing Services

Verantwoordelijkheden van de Serviceprovider

Bij het leveren van cloud computing services hebben serviceproviders verschillende verantwoordelijkheden en verplichtingen ten opzichte van de klant. Het is belangrijk dat zij deze verantwoordelijkheden naleven om ervoor te zorgen dat de geleverde diensten van hoge kwaliteit en betrouwbaar zijn.

Onderhoud van de service

Een serviceprovider is verantwoordelijk voor het onderhouden van de cloud computing services die aan de klant worden geleverd. Dit omvat het monitoren van de prestaties van de diensten, het uitvoeren van regelmatig onderhoud en het snel oplossen van eventuele storingen of problemen die zich voordoen. Het is belangrijk dat de serviceprovider de nodige middelen toewijst om ervoor te zorgen dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn en goed functioneren.

See also  Overeenkomst Voor Mobiele App-ontwikkeling

Beschikbaarheid van de Service

Een serviceprovider moet er ook voor zorgen dat de cloud computing services die aan de klant worden geleverd, voldoen aan de overeengekomen service levels voor beschikbaarheid. Dit omvat het garanderen van een bepaald percentage uptime van de diensten en het snel reageren op eventuele storingen of onderbrekingen. Het is belangrijk dat de serviceprovider duidelijke procedures heeft voor het melden van storingen en het herstellen van de diensten binnen de overeengekomen tijdframes.

Beveiliging en Back-ups van gegevens

Een serviceprovider moet ook verantwoordelijkheid nemen voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen en verwerkt in de cloud. Dit omvat het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens te waarborgen, zoals het versleutelen van gegevens in rust en in transit. Daarnaast moet de serviceprovider regelmatig back-ups maken van de gegevens om ervoor te zorgen dat deze beschikbaar zijn in geval van een storing of gegevensverlies.

Het naleven van deze verantwoordelijkheden door de serviceprovider is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de cloud computing services van hoge kwaliteit zijn en aan de verwachtingen van de klant voldoen. Het is belangrijk voor klanten om ervoor te zorgen dat deze verantwoordelijkheden worden gedocumenteerd in de overeenkomst voor cloud computing services en dat er duidelijke afspraken zijn over de prestaties en beschikbaarheid van de diensten.

Verantwoordelijkheden van de Klant

Bij het gebruik van cloud computing services hebben klanten ook verschillende verantwoordelijkheden en verplichtingen. Het is belangrijk dat zij deze verantwoordelijkheden naleven om ervoor te zorgen dat de geleverde diensten optimaal benut worden en dat de gegevens van de klant beschermd blijven.

Betaling voor de Service

Een klant is verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de kosten voor de geleverde cloud computing services. Dit omvat het opstellen van een betalingsplan en het voldoen aan de afgesproken betalingsvoorwaarden zoals bepaald in de overeenkomst. Het is belangrijk dat de klant op de hoogte is van de kosten en zorgt voor voldoende middelen om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Gebruik van de Service

Een klant moet de cloud computing services gebruiken volgens de voorwaarden en restricties zoals bepaald in de overeenkomst. Dit omvat onder andere het naleven van eventuele gebruiksbeperkingen en het vermijden van ongeoorloofd gebruik van de diensten. Het is belangrijk dat de klant zich bewust is van de gebruiksvoorwaarden en ervoor zorgt dat deze worden nageleefd om ervoor te zorgen dat de diensten zonder onderbrekingen kunnen worden geleverd.

Informatieveiligheid

Een klant heeft ook verantwoordelijkheden met betrekking tot de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen en verwerkt in de cloud. Dit omvat onder andere het gebruik van sterke wachtwoorden, het regelmatig bijwerken van software en het melden van eventuele beveiligingsincidenten aan de serviceprovider. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de toegang tot de gegevens beperkt is tot geautoriseerde gebruikers en dat de gegevens goed worden beschermd tegen verlies, diefstal of onbevoegde toegang.

Het naleven van deze verantwoordelijkheden door de klant is van groot belang om ervoor te zorgen dat de cloud computing services effectief worden gebruikt en dat de gegevens van de klant veilig blijven. Het is belangrijk voor klanten om bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden en ervoor te zorgen dat ze zich houden aan de afgesproken voorwaarden en beperkingen die zijn vastgelegd in de overeenkomst voor cloud computing services.

Juridische Overwegingen bij het aangaan van een Overeenkomst Voor Cloud Computing Services

Bij het aangaan van een overeenkomst voor cloud computing services zijn er verschillende juridische overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden. Het is belangrijk om deze overwegingen te begrijpen en de nodige maatregelen te nemen om de belangen van beide partijen te beschermen.

Conflictoplossing

Het is belangrijk om in de overeenkomst bepalingen op te nemen met betrekking tot het oplossen van eventuele geschillen die kunnen ontstaan tussen de serviceprovider en de klant. Dit omvat het specificeren van een geschikte methode voor conflictoplossing, zoals onderhandelingen, bemiddeling of arbitrage. Het is van groot belang dat beide partijen zich bewust zijn van de aangewezen methode voor conflictoplossing en bereid zijn om pogingen tot minnelijke schikking te doen voordat ze verdere juridische stappen nemen.

Toepasselijk recht

Het bepalen van het toepasselijke recht is een belangrijke juridische overweging bij het opstellen van een overeenkomst voor cloud computing services. Dit bepaalt welke wetten en juridische procedures van toepassing zijn in geval van geschillen. Het is belangrijk om een rechtsgebied te kiezen dat gunstig is voor beide partijen en waarin duidelijke en effectieve juridische bescherming wordt geboden.

Schadeclaims en vrijwaringen

In de overeenkomst moeten ook bepalingen worden opgenomen met betrekking tot schadeclaims en vrijwaringen. Dit omvat onder andere wie verantwoordelijk is voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten, en welke vrijwaringen de serviceprovider biedt met betrekking tot het gebruik van de diensten. Het is belangrijk dat beide partijen zich bewust zijn van hun aansprakelijkheid en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe schadeclaims worden behandeld en hoe vrijwaringen worden afgehandeld.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Het is ook belangrijk om bepalingen op te nemen in de overeenkomst die de aansprakelijkheid van de serviceprovider beperken. Dit omvat het specificeren van eventuele uitsluitingen van aansprakelijkheid en het beperken van de aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag of tot bepaalde soorten schade. Het is belangrijk dat beide partijen zich bewust zijn van de beperkingen van aansprakelijkheid en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de omvang van de aansprakelijkheid van de serviceprovider.

See also  Overeenkomst Voor De Ontwikkeling Van Software

Het is van groot belang om deze juridische overwegingen in gedachten te houden bij het opstellen en ondertekenen van een overeenkomst voor cloud computing services. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de overeenkomst volledig en duidelijk is en de belangen van beide partijen beschermt.

Contractonderhandeling voor een Overeenkomst Voor Cloud Computing Services

Het aangaan van een overeenkomst voor cloud computing services omvat vaak contractonderhandelingen tussen de serviceprovider en de klant. Het is belangrijk om verschillende factoren in overweging te nemen bij deze onderhandelingen om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke overeenkomst voldoet aan de behoeften en verwachtingen van beide partijen.

Belang van Raadpleging van Juridische Raadgeving

Het is ten zeerste aanbevolen om juridisch advies in te winnen bij het opstellen en onderhandelen van een overeenkomst voor cloud computing services. Een ervaren jurist kan helpen bij het identificeren van belangrijke juridische kwesties, het opstellen van duidelijke voorwaarden en bepalingen, en het bieden van deskundig advies over de naleving van juridische vereisten. Het raadplegen van juridische raadgeving is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de belangen van beide partijen worden beschermd en dat de overeenkomst juridisch afdwingbaar is.

Onderhandelen over Prijzen en Voorwaarden

Bij contractonderhandelingen is het belangrijk om te onderhandelen over de prijzen en voorwaarden van de overeenkomst. Beide partijen moeten in staat zijn om hun eisen en verwachtingen kenbaar te maken en te zoeken naar een redelijk compromis. Het is belangrijk om de onderhandelingen in een vriendelijke en open sfeer te voeren, waarbij beide partijen bereid zijn om te luisteren naar elkaars standpunten en te streven naar een wederzijds voordelige overeenkomst.

Strategieën voor Onderhandelingen

Bij het onderhandelen over een overeenkomst voor cloud computing services kunnen verschillende strategieën worden toegepast. Het is belangrijk om een strategie te kiezen die past bij de situatie en de belangen van beide partijen behartigt. Enkele mogelijke strategieën omvatten het identificeren van gemeenschappelijke doelen, het stellen van redelijke deadlines voor onderhandelingen en het creëren van wederzijds voordelige oplossingen. Het is belangrijk om open te communiceren en om eventuele meningsverschillen op een respectvolle en constructieve manier op te lossen.

Door middel van doordachte contractonderhandelingen kunnen serviceproviders en klanten tot een overeenkomst komen die voldoet aan hun behoeften en verwachtingen. Het is belangrijk om deze onderhandelingen serieus te nemen en ervoor te zorgen dat de uiteindelijke overeenkomst alle noodzakelijke bepalingen bevat om een succesvolle samenwerking te waarborgen.

Gevolgen bij Contractbreuk

In het geval van contractbreuk bij een overeenkomst voor cloud computing services kunnen verschillende gevolgen optreden. Het is belangrijk voor zowel de serviceprovider als de klant om de mogelijke gevolgen van contractbreuk te begrijpen en maatregelen te nemen om deze gevolgen te beperken.

Plan voor beëindiging van de service

In de overeenkomst moeten procedures en voorwaarden worden opgenomen voor de beëindiging van de diensten. Dit omvat onder andere de verplichtingen van beide partijen bij het beëindigen van de overeenkomst en de procedure voor het overdragen van gegevens en middelen. Het is belangrijk om een duidelijk plan op te stellen voor de beëindiging van de diensten om ervoor te zorgen dat deze soepel en zonder onnodige vertragingen kunnen worden afgerond.

Mogelijke boetes en juridische gevolgen

Contractbreuk kan leiden tot mogelijke boetes en juridische gevolgen voor de partij die in gebreke blijft. Dit kan onder andere het betalen van schadevergoedingen aan de andere partij omvatten, evenals mogelijke gerechtelijke procedures om naleving van de overeenkomst af te dwingen. Het is belangrijk voor zowel de serviceprovider als de klant om zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van contractbreuk en om maatregelen te nemen om deze gevolgen te beperken.

Het voorkomen van contractbreuk is van het grootste belang voor zowel de serviceprovider als de klant. Het is belangrijk om de overeenkomst zorgvuldig te lezen en ervoor te zorgen dat beide partijen zich bewust zijn van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden. Door open communicatie en samenwerking kunnen mogelijke problemen en misverstanden worden voorkomen, wat leidt tot een succesvolle samenwerking tussen beide partijen.

Case studies en voorbeelden van Overeenkomst Voor Cloud Computing Services

Het begrijpen van echte voorbeelden van overeenkomsten voor cloud computing services kan helpen om inzicht te krijgen in hoe deze overeenkomsten eruit kunnen zien en welke uitdagingen kunnen ontstaan. Hier zijn enkele case studies en voorbeelden van succesvolle en mislukte overeenkomsten voor cloud computing services.

Succesvolle implementaties van cloud computing services

Een voorbeeld van een succesvolle implementatie van cloud computing services is een overeenkomst tussen een middelgroot bedrijf en een serviceprovider voor SaaS-diensten. Het bedrijf had behoefte aan een gebruiksvriendelijke CRM-software die hen kon helpen bij het beheren van klantgegevens en het verbeteren van klantrelaties. De overeenkomst bevatte duidelijke specificaties van de gewenste functies en service levels van de CRM-software. De serviceprovider leverde de software op tijd en voldeed aan de gestelde service levels. Als gevolg daarvan kon het bedrijf zijn klantgerichte activiteiten verbeteren en zijn omzet verhogen.

Lessen uit mislukte cloud service contracten

Een voorbeeld van een mislukte overeenkomst voor cloud computing services is een geval waarbij een klant en een serviceprovider een IaaS-overeenkomst hadden gesloten. De klant verwachtte dat de serviceprovider flexibele en schaalbare infrastructuur zou leveren om zijn bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Echter, de serviceprovider kon niet voldoen aan deze verwachtingen en de klant ondervond herhaaldelijk problemen met de beschikbaarheid en prestaties van de diensten. Hierdoor leed het bedrijf aanzienlijke schade en verlies aan inkomsten. Dit voorbeeld benadrukt het belang van duidelijke specificaties en service levels in een overeenkomst voor cloud computing services, evenals de noodzaak om de reputatie en track record van de serviceprovider grondig te onderzoeken voordat u een overeenkomst sluit.

Het bestuderen van zowel succesvolle als mislukte voorbeelden van overeenkomsten voor cloud computing services kan waardevolle inzichten opleveren over hoe deze overeenkomsten moeten worden opgesteld en onderhandeld, en hoe mogelijke uitdagingen kunnen worden aangepakt. Het is belangrijk om lessen te trekken uit deze voorbeelden en ervoor te zorgen dat de overeenkomst volledig en duidelijk is, en voldoet aan de behoeften en verwachtingen van beide partijen.

Dit artikel heeft de belangrijkste aspecten van een overeenkomst voor cloud computing services besproken, inclusief de essentiële elementen, de verschillende types van cloud services, het verband tussen cloud computing en data privacy, de verantwoordelijkheden van de serviceprovider en de klant, juridische overwegingen, contractonderhandelingen en gevolgen van contractbreuk. Door deze informatie te begrijpen en toe te passen, kunnen serviceproviders en klanten succesvolle overeenkomsten voor cloud computing services aangaan en gebruikmaken van de voordelen die cloud computing biedt.